Tài liệu được tra cứu theo nội dung quản lý chính của Thư viện Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia là các kết quả đề tài, dự án, đề án thuộc các Đề án, chương trình của Chính phủ về Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các dự án khác thực hiện từ trước đến nay trên các vùng biển Việt Nam.

 Danh mục nhóm

Bộ ngành chủ trì

Đơn vị thực hiện

  Đề án 47 ("Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020", được phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg, ngày 01/3/2006. Và sau đó là các Quyết định 796/QĐ-TTg ngày 03/6/2010; Quyết đinh 2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2010; Quyết định 1876/QĐ-TTg ngày 15/10/1013)

 1. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật, chính sách về tổ chức - sử dụng cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển.
 2. Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên - môi trường, khí tượng thuỷ văn biển.
 3. Xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam
 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra và quản lý tài nguyên - môi trường, khí tượng thuỷ văn biển Việt Nam
 5. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thuỷ văn biển Việt Nam
 6. Dự án đầu tư đội tàu khảo sát biển và hệ thống thiết bị đồng bộ
 7. Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam
  (14 dự án thành phần)

  CSDL Địa hình đáy biển

  CSDL Tài Nguyên đất ven biển và hảo đảo

  CSDL phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa

  CSDL địa chất khoáng sản biển

  CSDL ảnh vệ tinh phục vụ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường biển

  CSDL dầu khí

  CSDL khí tượng thuỷ văn biển

  CSDL tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam

  CSDL đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam

  CSDL các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển

  CSDL ranh giới biển Việt Nam

  CSDL môi trường biển

  CSDL về hệ thống các cửa sông và hệ thống đê biển

  CSDL trung tâm

 8. Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững
 9. Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam
  (3 dự án thành phần)

  Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ độ sâu 0m nước đến 100m nước, tỷ lệ 1:500.000

  Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m nước đến 100m nước, tỷ lệ 1:500.000

  Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam

 10. Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam
  (8 dự án thành phần)

  Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Sông Hồng

  Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Phú Khánh

  Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Hoàng Sa

  Đánh giá tiềm năng DK các bể Mã Lai-Thổ Chu & Phú Quốc

  Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây

  Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Cửu Long

  Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Nam Côn Sơn

  Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

 11. Điều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa Việt Nam
  (4 dự án thành phần)

  DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.1: Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DKI

  DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.2: Điều tra khảo sát, nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý các yếu tố khí tượng thủy văn, môi trường biển tác động lên công trình vùng biển Trường Sa và DKI

  DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.3: Điều tra, khảo sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật của các công trình quốc phòng dưới tác động của môi trường biển đảo và ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường sinh thái đảo

  DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.4: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo tại vùng biển DKI và Trường Sa

 12. Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống các cửa sông (sông Đáy, sông Hồng, sông Cửu Long ...), hệ thống đê biển và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, khai thác, hoàn thiện
  (10 dự án thành phần)

  Điều tra hiện trạng các cửa sông thuộc hệ thống sông hồng( Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, Đáy) Kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế

  Điều tra hiện trạng các cửa sông thuộc hệ thống sông Nhật lệ tỉnh Quảng Bình và các kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế

  Điều tra hiện trạng các cửa sông Thu Bồn và các kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế

  Điều tra đánh giá hiện trạng cửa sông Cái khu vực thành phố Phan Thiết vấn đề đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác.

  Điều tra hiện trạng cửa sông Mã khu vực Thanh Hóa và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện

  Điều tra hiện trạng hệ thống sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện

  Điều tra hiện trạng hệ thống sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện

  Điều tra hiện trạng các cửa sông ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

  Điều tra hiện trạng các cửa sông Đồng Nai- Sài gòn

  Điểu tra hiện trạng cửa sông Cả ( cửa hội) Nghệ An và kiến nghị các giải pháp bảo vệ khai thác hoàn thiện

 13. Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo
  (3 dự án thành phần)

  Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo (Hợp phần I)

  Điều tra, đánh giá sử dụng nước mặt tại các thuỷ vực ven biển (Hợp phần II)

  Điều tra, đánh giá, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo (Hợp phần III).

 14. Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam
  (1 dự án thành phần)

  Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam

 15. Thành lập hệ thống bản đồ biển, các khu vực cửa sông, cảng biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan
  (8 dự án thành phần)

  Thành lập hệ thống bản đồ biển, các khu vực cửa sông, cảng biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan

  Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Bình Thuận - Bến Tre

  Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận.

  Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Nghệ Tĩnh

  Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000- khu vực Vân Phong Khánh Hòa

  Khu đo Bình Thuận - Bến Tre 2010

  Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Bình Thuận – Bến Tre 2011

  Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Cà Mau 2011

 16. Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển; kiến nghị các giải pháp bảo vệ
 17. Xây dựng 3 trung tâm ứng  phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam
 18. Xây dựng Chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam
 19. Chương trình hợp tác quốc tế điều tra, khảo sát tài nguyên - môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước
  (6 dự án thành phần)

  Hợp tác Việt Nam – LB Nga về điều tra khảo sát nguồn hoạt chất và đa dạng sinh học biển Việt Nam

  Hợp tác Việt Nam – LB Nga về điều tra khảo sát khí tượng, thủy văn và động lực học Biển Đông

  Hợp tác với Nga, Đức, Mỹ về quá trình biến đổi khí hậu và điều kiện lắng đọng trầm tích khu vực Trung Bộ liên quan đến hoạt động gió mùa và thay đổi khí hậu toàn cầu trong Pleistocene - Holocene

  Hợp tác Việt Nam – Vương Quốc Bỉ về điều tra khảo sát ô nhiễm môi trường vùng bờ biển Việt Nam

  Hợp tác Việt Nam – Trung Quốc về điều tra khảo sát tài nguyên - môi trường biển khu vực Vịnh Bắc Bộ

  Chương trình hợp tác quốc tế điều tra, khảo sát tài nguyên - môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước

 20. Tăng cường năng lực cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển
 21. Điều tra cơ bản TNMT một số đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải
  (3 dự án thành phần)

  Điều tra, địa mạo, địa chất, khoáng sản một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng

  Đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 tại một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng

  Điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng

 22. Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển
  (2 dự án thành phần)

  Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển

  Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển

 23. Giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám
  (1 dự án thành phần)

  Giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám

 24. Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế-Bình Định (0-60 m nước), tỷ lệ 1/100.000
 25. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo
 26. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50.000 khu vực thềm lục địa từ Ninh Thuận đến Kiên Giang phục vụ nhiệm vụ quản lý biển của các bộ, ngành, địa phương liên quan
 27. Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng
 28. Thành lập hệ thống bản đồ biển phục vụ nhiệm vụ phòng thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan
 29. Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam
 30. Điều tra đặc điểm địa chất, cấu trúc - địa động lực, hiện trạng môi trường và dự báo tai biến vùng biển Bình Thuận - Cà Mau (đến độ sâu 300m nước), tỷ lệ 1:500.000.
 31. Điều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường an ninh quốc phòng trên biển và thềm lục địa Việt Nam (giai đoạn 2)
 32. Điều tra, đánh giá cấu trúc địa chất, địa động lực và quá trình phát triển trầm tích Plioxen - Đệ tứ vùng nước sâu, xa bờ phục vụ phát triển kinh tế biển
 33. Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam
 34. Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường các bãi bồi ven biển phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh quốc phòng
 35. Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây Nam Bộ và phía Tây Vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
 36. Điều tra, đánh giá ký sinh trùng gây hại và vi sinh vật trên các vùng biển Việt Nam nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển và sức khỏe cộng đồng
 37. Điều tra khảo sát bổ sung, xây dựng bản đồ dị thường động lực các vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
 38. Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam
 39. Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác lập các dấu hiệu, tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam
 40. Nghiên cứu, điều tra, đánh giá khoanh định các cấu trúc địa chất có tiềm năng và triển vọng khí hydrate ở các vùng biển Việt Nam
 41. Thành phần 9 “Điều phối tổng thể, tổng hợp kết quả các dự án thành phần và báo cáo tổng kết toàn dự án, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế biển – đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.
  (1 dự án thành phần)

  Thành phần 9 “Điều phối tổng thể, tổng hợp kết quả các dự án thành phần và báo cáo tổng kết toàn dự án, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế biển – đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

 42. Hạng mục: Đo vẽ ngoại nghiệp và thành lập 16 mảnh bản đồ gốc tỷ lệ 1:50.000 khu vực thềm lục địa từ Ninh Thuận đến Kiên Giang theo nhiệm vụ nhà nước giao năm 2020.
  (1 dự án thành phần)

  Hạng mục: Đo vẽ ngoại nghiệp và thành lập 16 mảnh bản đồ gốc tỷ lệ 1:50.000 khu vực thềm lục địa từ Ninh Thuận đến Kiên Giang theo nhiệm vụ nhà nước giao năm 2020.

 43. Dự án thành phần 8 “Cập nhật dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên - môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn quan trọng” thuộc Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”;
  (1 dự án thành phần)

  Dự án thành phần 8 “Cập nhật dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên - môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn quan trọng” thuộc Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”

 44. Dự án “Giám sát một số vùng Biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”, Thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (đề án 47);
  (1 dự án thành phần)

  Dự án “Giám sát một số vùng Biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”, Thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (đề án 47)

 45. Hạng mục công việc: Đo vẽ ngoại nghiệp và thành lập 09 mảnh bản đồ gốc tỷ lệ 1:50.000 số hiệu: E-48-11-D; E-48-12-A; E-48-12-B; E-48-12-C; E-48-23-B; F-48-96-D; F-49-85-A; F-49-85-B; F-49-85-C. Khối lượng thi công năm 2023. Thuộc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Giai đoạn I dự án “Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 khu vực còn lại thuộc Vịnh Bắc Bộ phục vụ nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan”.
  (1 dự án thành phần)

  Hạng mục công việc: Đo vẽ ngoại nghiệp và thành lập 09 mảnh bản đồ gốc tỷ lệ 1:50.000 số hiệu: E-48-11-D; E-48-12-A; E-48-12-B; E-48-12-C; E-48-23-B; F-48-96-D; F-49-85-A; F-49-85-B; F-49-85-C. Khối lượng thi công năm 2023. Thuộc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Giai đoạn I dự án “Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 khu vực còn lại thuộc Vịnh Bắc Bộ phục vụ nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan”.

  Dự án khác

 1. Điều tra, khảo sát bằng tàu nghiên cứu biển năm 2014 tại vùng biển khu vực Trung bộ
 2. Tập huấn về khắc phục và giải quyết hậu quả sự số tràn dầu trên biển theo quy định của chương trình khung.
 3. Hợp tác quốc tế với CAMPUCHIA, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan quan trọng công tác chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
 4. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên, môi trường các huyện đảo và đề xuất các giải pháp ứng phó
 5. Nghiên cứu, xây dựng quy trình sử dụng chất phân tán (dispersant) trên biển Việt Nam
 6. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động kinh tế - xã hội vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, Đà Nẵng – Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh
 7. Đánh giá và xác định điểm nóng môi trường ven biển và một số hải đảo ven bờ Việt Nam
 8. Xây dựng chương trình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ Việt Nam
 9. Điều tra đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái biển tại một số đảo ven bờ thuộc vùng biển Trung Bộ
 10. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành mới về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
 11. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
 12. Báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2010
 13. Nghiên cứu, đề xuất việc Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu
 14. Xây dựng và triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 15. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý biển khu vực vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1: 50.000
 16. Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững
 17. Xây dựng hệ thống quản lý, lưu trữ tài liệu về các kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương
 18. Dự án “Điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo”
 19. Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và lập bản đồ phân vùng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang (Giai đoạn I từ Bến Tre đến Trà Vinh)”
 20. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển

  Đề tài khoa học công nghệ

 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo
 2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý phục vụ xây dựng nội dung quy định quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo
 3. Nghiên cứu, đánh giá nguồn gốc, sự di chuyển và tích tụ của rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng. Đề xuất giải pháp quản lý rác thải biển
 4. Nghiên cứu giải pháp bảo vệ khu vực nhạy cảm với thiên tai phục vụ sử dụng hợp lý và phát triển bền vững dải ven biển vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình - Quảng Trị
 5. Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn về bãi chứa chất thải trên biển, chất thải được đổ thải trên biển và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý
 6. Cơ sở pháp lý và thực tiễn để quy định việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển theo hướng quản lý tổng hợp, thống nhất biển đảo
 7. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra cồn cát ven biển và xói lở bờ biển phục vụ quản lý tổng hợp biển, hải đảo Việt Nam
 8. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý
 9. Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và đề xuất nội dung, trình tự xác định khu vực vùng bờ phục vụ lập và thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; áp dụng thí điểm cho khu vực vùng bờ Hải Phòng”
 10. Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng bản đồ trực tuyến, tìm kiếm và cung cấp, thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia”
 11. Đề tài "Nghiên cứu áp dụng và xây dựng mã nguồn mở vào việc khai tác và phát triển cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển"
 12. Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ giao trực tiếp “Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật, địa hóa và dự báo tiềm năng khoáng sản rắn biển sâu Nam Trung Bộ Việt Nam phục vụ định hướng điều tra khoáng sản rắn biển sâu” mã số TNMT.2019.06.02
 13. Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ "Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm biển phục vụ hỗ trợ ra quyết định quản lý"; mã số TNMT.2021.02.01
 14. Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa than thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng"; Mã số TNMT.2021.03.01

  Đề án 158 (Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 158/2007/QĐ-TTg ngày 9/10/2007)

 1. Xây dựng Chiến lược và kế hoạch hành động quản lý tổng hợp đới bờ Quốc Gia
 2. Xây dựng và ban hành Chính sách và Hướng dẫn kỹ thuật về Quản lý tổng hợp đới bờ
 3. Đánh giá tải lượng chất thải ảnh hưởng đến môi trường biển Việt Nam (khu vực Bắc bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình)

  Đề án 1278 (Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. Được phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14 tháng 08 năm 2009.)

 1. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu

  Đề án 1864 (Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển được phê duyệt tại Quyết định 1864/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2011)

 1. Nghiên cứu xây dựng quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển