Tài liệu số là nội dung toàn văn của các báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề thuộc các đề tài, dự án nghiên cứu biển trên các vùng biển và hải đảo Việt Nam từ trước đến nay. Người xem có thể đọc trực tiếp hoặc tải về toàn bộ nội dung của tài liệu.

Các tài liệu mới nhất

Các tài liệu cũ hơn