Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia; tiếp nhận, lưu trữ, cập nhật, khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, dữ liệu biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.