Phòng Quản lý dữ liệu và Thư viện là đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thực hiện chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia trong việc quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; tổ chức, quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo và thư viện của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trang thông tin Thư viện – Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia cung cấp thông tin, tài liệu là kết quả, sản phẩm của các đề án, dự án, nghiên cứu KHCN, thực hiện trên các vùng biển Việt Nam.