Tên tài liệu

Đánh giá các đặc trưng mực nước và sóng biển cực trị để xác lập cư sở khoa học tính toán cao trình đỉnh đê, tính cáo cao trình đê biển

Mô tả

Đánh giá trị số mực nước cực đại. Nghiên cứu sóng trên mô hình toán.

Lĩnh vực

De bien

Nguồn tài liệu

Vien khoa hoc thuy loi mien nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet