Tên tài liệu

Công trình ngăn sông lớn vùng ven biển

Mô tả

Giới thiệu về các công nghệ ngăn sông. Tổng quan về các công trình ngăn sông lớn trên thế giới.
Một số kết quả nghiên cứu công nghệ xây dựng công trình ngăn sông lớn ở Việt Nam

Lĩnh vực

Song

Nguồn tài liệu

Vien khoa thuy loi Viet Nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet