Tên tài liệu

Đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước 1977-2000

Mô tả

Hoạt động điều tra nghiên cứu, kết quả điều tra nghiên cứu

Lĩnh vực

Tài nguyên biển

Nguồn tài liệu

Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet