Tên tài liệu

Danh mục công trình nghiên cứu khoa học

Mô tả

Giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong 30 năm (Từ 1976-2006)

Lĩnh vực

Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội

Nguồn tài liệu

Viện địa chất

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet, tieng anh