Tên tài liệu

Đặc điểm địa chất - địa mạo hệ thống đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Mô tả

Tổng quan đặc điểm địa chất - địa mạo ven bờ Trung Bộ. Đặc điểm địa chất - địa mạo đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bo khoa hoc va cong nghe

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet