Tên tài liệu

Báo cáo bản vẽ thiết kế các mẫu câu vàng , câu tay , chà (thả ở độ sâu lớn)

Mô tả

Bản vẽ thiết kế các mẫu câu vàng, câu tay, chà (thả ở độ sâu lớn)

Lĩnh vực

Thuỷ Sản

Nguồn tài liệu

Bộ Thuỷ Sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt