Tên tài liệu

Boá cáo chuyên đề kiến nghị quản lý, khai thác phát triển tổng hợp đa mục đích các vũng vịnh Việt Nam

Mô tả

Kiến nghị quản lý, khai thác phát triển tổng hợp đa mục đích các vũng vịnh Việt Nam

Lĩnh vực

Địa Chất Môi Trường

Nguồn tài liệu

Cục địa chất khoáng sản Việt Nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt