Tên tài liệu

Báo cáo tốm tắt nghiên cứu dữ liệu phòng chống sạt lở bờ sông , bờ biển

Mô tả

Tóm tắt nghiên cứu dữ liệu phòng chống sạt lở bờ sông , bờ biển

Lĩnh vực

Thuỷ lợi

Nguồn tài liệu

Bộ khoa học công nghệ và môi trường

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt