Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề hệ thống tư liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguên môi trường , kinh tế - xã hội các vùng vịnh Việt Nam , các giải pháp phát triển bền vững

Mô tả

Tư liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguên môi trường , kinh tế - xã hội các vùng vịnh Việt Nam, các giải pháp phát triển bền vững

Lĩnh vực

Địa Chất Môi Trường

Nguồn tài liệu

Cục địa chất khoáng sản Việt Nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt