Tên tài liệu

Báo cáo kết quả khảo sát Tài nguyên sinh vật biển Vịnh Bắc Bộ năm 2003-2004

Mô tả

Khảo sát Tài nguyên sinh vật biển Vịnh Bắc Bộ năm 2003-2004

Lĩnh vực

Tài nguyên sinh vật biển

Nguồn tài liệu

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt