Tên tài liệu

Hiện trạng môi trường ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ.

Mô tả

Môi trường biển ven
bờ Đông Tây nam Bộ

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt