Tên tài liệu

Báo cáo kết quả chuyến thử nghiệm câu tay cá ngừ đại dương quanh chà kết hợp câu vàng tại vùng biển Đông Nam Bộ

Mô tả

kết quả chuyến thử nghiệm câu tay cá ngừ đại dương quanh chà kết hợp câu vàng tại vùng biển Đông Nam Bộ

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt