Tên tài liệu

Báo cáo chuyến đi kết quả khảo sát trên tàu cá ngừ đại dương KH93717TS từ tháng 11 đến tháng 7/200612

Mô tả

Khảo sát trên tàu câu cá ngừ đại dương

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt