Tên tài liệu

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài Xây dựng vườn rau gia đình trên cát, góp phần tự túc rau xanh cho nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Mô tả

Xây dựng vườn rau gia đình trên cát, góp phần tự túc rau xanh cho nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực

Nông nghiệp

Nguồn tài liệu

Sở Khoa học và Công nghệ Bình

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt