Tên dự án

Duy trì hoạt động và vận hành Trang thông tin điện tử Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (13)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16455 Báo cáo kết quả thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện .pdf 34
16456 M1.Xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ _v3.0 M1.Xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ _v3.0 Giấy; .doc 240
16457 M2.Xây dựng nhóm ứng dụng dịch vụ chuyên ngành M2.Xây dựng nhóm ứng dụng dịch vụ chuyên ngành Giấy; .doc 19
16458 M3.Xây dựng mô hình CSDL chuyên ngành - M3.Xây dựng mô hình CSDL chuyên ngành - Giấy; .doc 53
16459 CSDL Biển và hải đảo _ V4.0 CSDL Biển và hải đảo _ V4.0
16460 Bảng mô tả nghiệp vụ chuyên ngành - Biển Hải đảo Bảng mô tả nghiệp vụ chuyên ngành - Biển Hải đảo .xls 1
16461 Mô hình nghiệp vụ Mô hình nghiệp vụ .png 1
16462 Mô hình cơ sở dữ liệu chuyên ngành Mô hình cơ sở dữ liệu chuyên ngành .png 1
16463 Kiến trúc Chính Phủ điện tử Bộ TNMT phiên bản 1.0 Kiến trúc Chính Phủ điện tử Bộ TNMT phiên bản 1.0 .pdf 172
16464 Kiến trúc Chính Phủ điện tử Bộ TNMT Kiến trúc Chính Phủ điện tử Bộ TNMT .pdf 65
16465 phiên bản 2.0 phiên bản 2.0
16466 Phụ lục Khung CPĐT Bộ TNMT phiên bản 2.0 Phụ lục Khung CPĐT Bộ TNMT phiên bản 2.0 .pdf 482
16467 Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm CD 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *