Tên dự án

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý biển khu vực vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1: 50.000

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

1/50000

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (77)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16469 Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo
16470 Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam .Doc, Giấy
16471 Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16472 Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam
16473 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16474
16475 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16476
16477 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16478
16479 Sưu tầm, cung cấp văn bản Sưu tầm, cung cấp văn bản
16480 Dịch bài Dịch bài .Doc, Giấy
16481
16482 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16483
16484 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16485
16486 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16487
16488 Bài viết Bài viết
16489 Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo
16490 Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam .Doc, Giấy
16491
16492 Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16493
16494 Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam
16495 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16496
16497 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16498 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16499
16500 Sưu tầm, cung cấp văn bản Sưu tầm, cung cấp văn bản
16501 Dịch bài Dịch bài .Doc, Giấy
16502 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16503 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16504 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16505 Bài viết Bài viết
16506 Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo
16507 Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam .Doc, Giấy
16508 Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16509 Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam
16510 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16511 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16512 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16513 Sưu tầm, cung cấp văn bản Sưu tầm, cung cấp văn bản
16514 Dịch bài Dịch bài .Doc, Giấy
16515 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16516 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16517 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16518 Bài viết Bài viết
16519 Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo
16520 Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam .Doc, Giấy
16521 Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16522
16523 Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam
16524 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16525 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16526 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16527 Sưu tầm, cung cấp văn bản Sưu tầm, cung cấp văn bản
16528 Dịch bài Dịch bài .Doc, Giấy
16529 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16530 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16531 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16532 Bài viết Bài viết
16533 Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo Tuyên truyền, phổ biến về các Luật và các VB QPPL, các VB hướng dẫn thi hành VBQPPL về Biển và Hải đảo
16534 Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết giới thiệu, bài phỏng vấn, tuyên truyền các Luật, Chiến lược, Kế hoạch hành động, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về Biển, Hải đảo Việt Nam .Doc, Giấy
16535 Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo Tin tức, hỏi – đáp pháp luật Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16536
16537 Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam Bài viết, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, ảnh, tin tức…liên quan đến lĩnh vực Biển, Hải đảo Việt Nam
16538 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16539 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16540 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16541 Sưu tầm, cung cấp văn bản Sưu tầm, cung cấp văn bản
16542 Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo Bài viết phản ánh, điều tra, phóng sự; bài nghiên cứu...về Biển và Hải đảo .Doc, Giấy
16543 Tin tức Tin tức .Doc, Giấy
16544 Ảnh hoạt động, ảnh thời sự Ảnh hoạt động, ảnh thời sự .Doc, Giấy
16545 Đĩa DVD ghi dữ liệu Nhiệm vụ từ năm 2016-2020 Đĩa DVD ghi dữ liệu Nhiệm vụ từ năm 2016-2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *