Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thực hiện việc tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiếp nhận, lưu trữ, cung cấp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu các kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, các kết quả quan trắc, điều tra, khảo sát từ trước đến nay về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển và hải đảo của Việt Nam. Các dịch vụ mà Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia đang thực hiện và chuyển giao gồm:

  • Tư vấn chuyển giao công nghệ và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin;
  • Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung.
  • Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp vùng bờ, khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, điều kiện tự nhiên và môi trường biển và hải đảo.
  • Nghiên cứu khoa học, xây dựng các công nghệ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường biển và hải đảo.