Phòng Quản lý dữ liệu và Thư viện là đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thực hiện chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia trong việc quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; tổ chức, quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo và thư viện của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trang thông tin Thư viện – Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia – Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia do Phòng Quản trị dữ liệu và Thư viện thực hiện và cập nhật sẽ cung cấp thông tin, tài liệu là kết quả, sản phẩm của: Các đề án, dự án điều tra cơ bản trên biển; Các đề tài nghiên cứu KHCN thực hiện trên các vùng biển Việt Nam; Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Các dự án điều tra cơ bản trên biển được thực hiện trong Đề án 47, “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” bắt đầu thực hiện từ năm 2006. Sản phẩm của các dự án thuộc đề án được giao nộp lưu trữ về Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tìm kiếm tài liệu

Tìm kiếm tài liệu là sản phẩm của các đề án, dự án. Nhập thông tin gợi ý bất kỳ để tìm kiếm

<<Trang trước Trang Sau>>