1. Ủy ban biên giới quốc gia
 2. Trung tâm Thông tin khoa học quân sự
 3. Viện Nghiên cứu Hải sản - Hải Phòng
 4. Trung tâm Lưu trữ Dầu khí
 5. Trung tâm Địa chất Khoáng sản Biển (nay là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc)
 6. Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 7. Viện Địa chất và Địa vật lý - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 8. Viện Địa lý - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 9. Trung tâm thông tin tư liệu - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 10. Viện tài nguyên và môi trường biển - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 11. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
 12. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 13. Cục Viễn thám quốc gia
 14. Cục Công nghệ thông tin
 15. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
 16. Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường - Tổng cục môi trường
 17. Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất - Tổng cục Quản lý đất đai
 18. Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai
 19. Văn phòng Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam
 20. Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
 21. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam
 22. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc
 23. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển
 24. Trung tâm Hải văn
 25. Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
 26. Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
 27. Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo
 28. Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo
 29. Vụ Tổ chức cán bộ
 30. Vụ Kế hoạch - Tài chính
 31. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
 32. Vụ Chính sách và Pháp chế