Tên dự án

Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Cà Mau 2011

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2011

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

1:50.000,

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (52)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
15302 Hồ sơ nghiệm thu Cà Mau Cà Mau - 2011
15303 Thiết kế kỹ thuật Cà Mau - 2011 .doc Quyển
15304 Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15305 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15306 Tập kiểm nghiệm máy, mia thuỷ chuẩn và ẩm kế áp kế Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15307 Sổ kiểm nghiệm máy toàn đạc điện tử Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15308 Sổ quan trắc mực nước Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15309 Sổ đo sâu Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15310 Sổ đo vẽ chi tiết Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15311 Sổ đo thuỷ chuẩn hạng 3 Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15312 Sổ đo thuỷ chuẩn kỹ thuật Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15313 Sổ đo GPS Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15314 Ghi chú điểm Tọa độ và Biên bản bàn giao mốc Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Điểm
15315 Số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP-15 Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Tập
15316 Thành quả tính toán độ cao lưới thủy chuẩn hạng III Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15317 Thành quả tính toán tọa độ và độ cao các điểm KT Thiết bị đo biển Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15318 Thành quả tính toán độ cao điểm 0 thước quan trắc mực nước Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15319 Tập đồ thị biến thiên mực nước hàng ngày Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Tập
15320 Kết quả kiểm tra độ chính xác đo sâu Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Quyển
15321 Tập sơ đồ thi công Cà Mau - 2011 Miền Bắc Giấy Tập
15322 Sổ kiểm nghiệm máy thủy chuẩn hạng 3,4 và kỹ thuật Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15323 Sổ kiểm nghiệm máy Toàn đạc điệnTử Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15324 Sổ kiểm nghiệm mia gỗ Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15325 Giấy chứng nhận kiểm định nhiệt kế và khí áp kế Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15326 Ghi chú điểm Tọa độ và Biên bản bàn giao mốc Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Điểm
15327 Sổ đo GPS Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15328 Sổ đo thủy chuẩn hạng 4 Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15329 Sổ đo thủy chuẩn kỹ thuật Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15330 Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15331 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15332 Sổ quan trắc mực nước Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15333 Sổ đo sâu Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15334 Thành quả tính toán bình sai tọa độ, độ cao Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15335 Thành quả tính toán độ cao điểm “0” thước quan trắc mia nước Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15336 Kết quả kiểm tra độ chính xác đo sâu Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15337 Đồ thị biến thiên mực nước Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15338 Số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP15 Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15339 Sơ đồ thi công Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15340 Lý lịch bản đồ Cà Mau - 2011 - Miền Nam Giấy Tập
15341 C - 48 - 77 - B Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15342 C - 48 - 77 - D Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15343 C - 48 - 78 - A Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15344 C - 48 - 78 - B Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15345 C - 48 - 78 - C Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15346 C - 48 - 78 - D Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15347 C - 48 - 79 - A Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15348 C - 48 - 79 - B Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15349 C - 48 - 79 - C Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15350 C - 48 - 79 - D Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15351 C - 48 - 80 - A Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15352 C - 48 - 80 - B Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15353 C - 48 - 80 - C Cà Mau 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000