Tên dự án

Giám sát, theo dõi định kỳ (03 tháng/lần) các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; theo dõi cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển (Tỷ lệ 1:1.000.000) thuộc Đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường”

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (33)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16245 1. Danh mục sản phẩm Quý III/2020 1. Danh mục sản phẩm Quý III/2020
16246 Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh File số
16247 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll
16248 Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16249 Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .dgn 14
16250 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển
16251 Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển .tif 14
16252 Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển .tif 14
16253 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển
16254 Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16255 Khung bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển .dgn 14
16256 Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển File số
16257 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16258 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối bề mặt nước biển .tif 14
16259 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16260 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề
16261 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục
16262 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16263 Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16264 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối
16265 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối .tif 14
16266 Bộ số liệu hàm lượng muối Bộ số liệu hàm lượng muối .tif 14
16267 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
16268 Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16269 Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16270 Biên tập lớp thông tin chuyên đề Biên tập lớp thông tin chuyên đề File số
16271 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll .shp 14
16272 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển .shp 14
16273 Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển .shp 14
16274 Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển
16275 Báo cáo thuyết minh bản đồ theo mùa, 04 mùa/năm Báo cáo thuyết minh bản đồ theo mùa, 04 mùa/năm Giấy; .doc 1
16276 2. Danh mục sản phẩm Quý IV 2. Danh mục sản phẩm Quý IV
16277

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *