Tên dự án

Báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2010

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41011

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (55)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14989 Thu thập, tổng hợp số liệu về phát triển kinh tế của các ngành. phát triển đô thị và dân sinh; các nguồn thải, tổng thải lượng từ các ngành; hiện trạng sử dụng tài nguyên và môi trường tại các tỉnh ( 28 tỉnh ven biển và 2 tỉnh chịu ảnh hưởng của biển) Trang
14990 Kết quả quan trắc môi trường biển tại 21 trạm quan trắc tại (Trà cổ, Cửa lục, Đồ Sơn, Ba Lạt, Sầm Sơn, Cửa Lò, Đèo Ngang, Đồng Hới, Cồn Cỏ, Thuận An, Đà Nẵng, Dung Quất, Sa Huỳnh, Qui Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tầu, Định An, Cửa Việt, Rạch Giá, Phú Quý) Trang
14991 Báo cáo chuyên đề chương trình hành động toàn cầu bảo vệ môi trường biển từ các hoạt động đất liền (GPA); các dự án về môi trường biển trong khu vực và báo cáo hiện trạng môi trường biển khu vực .doc Quyển
14992 Báo cáo chuyên đề Các dự án thuộc đề án 47 về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển; các dự án liên quan đến hệ sinh thái biển và vùng ven bờ, khu bảo tồn biển, đa dạng sinh học biển .doc Quyển
14993 Báo cáo chuyên đề Các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng .doc Quyển
14994 Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu phương pháp luận và đề xuất khung cấu trúc báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2010 .doc Quyển
14995 Báo cáo chuyên đề Đặc điểm địa hình, địa mạo, sông, ngòi ven biển, khí tượng - thuỷ văn biển .doc Quyển
14996 Báo cáo chuyên đề Tài nguyên ven biển, biển và đảo Việt Nam .doc Quyển
14997 Báo cáo chuyên đề Hiện trạng, xu thế biến đổi đường bờ biển Việt Nam và ảnh hưởng của biến đổi đường bờ biển đến môi trường biển .doc Quyển
14998 Báo cáo chuyên đề Tăng trưởng kinh tế biển và áp lực môi trường biển .doc Quyển
14999 Báo cáo chuyên đề Đô thị hóa, Dân số và vấn đề di cư khu vực ven biển, đảo và tác động đối với môi trường biển vùng duyên hải, các đảo ven biển .doc Quyển
15000 Báo cáo chuyên đề Hiện trạng và áp lực từ quá trình công nghiệp hóa tại các khu công nghiệp ven biển, đảo đến môi trường biển .doc Quyển
15001 Báo cáo chuyên đề Tình hình và áp lực của hoạt động khai thác khoáng sản khu vực cửa sông, ven biển, đảo đến môi trường biển, hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường .doc Quyển
15002 Báo cáo chuyên đề Tình hình và áp lực từ hoạt động khai thác, chế biến dầu khí đối với môi trường biển, hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường .doc Quyển
15003 Báo cáo chuyên đề Tình hình và áp lực từ hoạt động Giao thông vận tải đường biển đối với môi trường biển, hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường .doc Quyển
15004 Báo cáo chuyên đề Tình hình và áp lực từ hoạt động của các cảng đối với môi trường biển, hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường .doc Quyển
15005 Báo cáo chuyên đề Tình hình và áp lực từ các hoạt động nuôi trồng và khai thác thuỷ, hải sản đến môi trường biển, đảo. .doc Quyển
15006 Báo cáo chuyên đề Tình hình và áp lực từ hoạt động phát triển du lịch khu vực ven biển. Giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động du lịch khu vực ven biển .doc Quyển
15007 Báo cáo chuyên đề Thực trạng môi trường đất ven biển, dự báo quy hoạch phát triển và vấn đề bảo vệ môi trường .doc Quyển
15008 Báo cáo chuyên đề Thực trạng môi trường sông, hồ ven biển, dự báo quy hoạch phát triển và vấn đề bảo vệ môi trường .doc Quyển
15009 Báo cáo chuyên đề Thực trạng môi trường nước ngầm ven biển, dự báo quy hoạch phát triển và vấn đề bảo vệ môi trường .doc Quyển
15010 Báo cáo chuyên đề Thực trạng môi trường nước biển, dự báo quy hoạch phát triển và vấn đề bảo vệ môi trường .doc Quyển
15011 Báo cáo chuyên đề Đa dạng hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước ven biển .doc Quyển
15012 Báo cáo chuyên đề Đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng ngập mặn, hiện trạng và diễn biến suy thoái. Thực trạng và giải pháp bảo vệ hệ sinh thái Rừng ngập mặn .doc Quyển
15013 Báo cáo chuyên đề Đa dạng sinh học của hệ sinh thái rạn san hô, hiện trạng và diễn biến suy thoái. Thực trạng và giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô .doc Quyển
15014 Báo cáo chuyên đề Đa dạng sinh học của hệ sinh thái thảm cỏ biển, hiện trạng và diễn biến suy thoái. Thực trạng và giải pháp bảo vệ hệ sinh thái thảm cỏ biển .doc Quyển
15015 Báo cáo chuyên đề Đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước, vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển. Hiện trạng quản lý và giải pháp bảo vệ .doc Quyển
15016 Báo cáo chuyên đề Thực trạng phát sinh chất thải rắn ven bờ (từ các ngành công nghiệp, y tế, dịch vụ, sinh hoạt đô thị…) .doc Quyển
15017 Báo cáo chuyên đề Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ven bờ .doc Quyển
15018 Báo cáo chuyên đề Vấn đề quản lý chất thải rắn và tác động do phát thải chất thải rắn ven bờ đến môi trường biển .doc Quyển
15019 Báo cáo chuyên đề Ảnh hưởng của lụt bão đến con người, hoạt động phát triển kinh tế xã hội và môi trường sinh thái. Công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại bão, lũ ở Việt Nam. Hiện trạng và giải pháp .doc Quyển
15020 Báo cáo chuyên đề Ảnh hưởng của Thủy triều đỏ đến con người, hoạt động phát triển kinh tế xã hội và môi trường sinh thái.Vấn đề và giải pháp .doc Quyển
15021 Báo cáo chuyên đề Ảnh hưởng của Bồi xói bờ biển đến con người, hoạt động phát triển kinh tế xã hội và môi trường sinh thái.Vấn đề và giải pháp .doc Quyển
15022 Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến con người, phát triển kinh tế xã hội và môi trường sinh thái.Vấn đề và giải pháp .doc Quyển
15023 Báo cáo chuyên đề Tình hình sự cố tràn dầu tại Việt Nam thời gian qua và thiệt hại do sự cố gây ra. .doc Quyển
15024 Báo cáo chuyên đề Tình hình sự cố hóa chất độc hại, nguy hiểm tại Việt Nam trong thời gian qua và thiệt hại do sự cố gây ra. .doc Quyển
15025 Báo cáo chuyên đề Công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố môi trường, tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu đối với môi trường biển ở Việt Nam. Vấn đề và giải pháp .doc Quyển
15026 Báo cáo chuyên đề Tình hình diễn biến các điểm nóng môi trường tại khu vực miền Bắc, thực trạng và dự báo .doc Quyển
15027 Báo cáo chuyên đề Tình hình diễn biến các điểm nóng môi trường tại khu vực miền Trung, thực trạng và dự báo .doc Quyển
15028 Báo cáo chuyên đề Tình hình diễn biến các điểm nóng môi trường tại khu vực miền Nam, thực trạng và dự báo .doc Quyển
15029 Chuyên đề Cơ cấu tổ chức bộ máy bảo vệ môi trường biển, thực trạng, những tồn tại và thách thức .doc Quyển
15030 Chuyên đề Thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường biển .doc Quyển
15031 Chuyên đề Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường biển .doc Quyển
15032 Chuyên đề Quản lý tổng hợp vùng bờ tại các địa phương, bài học từ các dự án đã và đang thực hiện .doc Quyển
15033 Chuyên đề Tài chính, đầu tư và hợp tác quốc tế cho công tác bảo vệ môi trường biển .doc Quyển
15034 Chuyên đề Vấn đề huy động các lực lượng vũ trang (biên phòng, hải quân, cảnh sát môi trường…) trong công tác quản lý, khắc phục sự cố môi trường biển .doc Quyển
15035 Chuyên đề Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường biển theo hướng quản lý tổng hợp .doc Quyển
15036 Chuyên đề Nghiên cứu, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp các lực lượng trong bảo vệ môi trường biển .doc Quyển
15037 Chuyên đề Nghiên cứu, đề xuất để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các giải pháp về mặt chính sách, thể chế, luật pháp .doc Quyển
15038 Báo cáo kết quả thực địa tại Quảng Ninh .doc Quyển
15039 Báo cáo kết quả thực địa tại Hải Phòng .doc Quyển
15040 Báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2010 .doc Quyển
15041 Báo cáo kết thúc dự án .doc Quyển
15042 Chuyên đề Các hoạt động giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển .doc Quyển
15043 Quyết định về việc phê duyệt kết quả dự án Báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2010” .doc Quyển