Tên dự án

Xây dựng Chiến lược và kế hoạch hành động quản lý tổng hợp đới bờ Quốc Gia

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2013

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

01/3/2013

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (204)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13811 Thu thập, tổng hợp, phân tích tổng quan hiện trạng tài liệu, thông tin liên quan; xây dựng nội dung và phương pháp thực hiện dự án .doc Quyển 2013
13812 Báo cáo tổng kết, phân tích kết quả điều tra, thu thập thông tin vùng duyên hải Bắc Bộ Vùng Duyên Hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13813 Báo cáo tổng kết, phân tích kết quả điều tra, thu thập thông tin vùng duyên hải Bắc Trung Bộ Vùng Duyên Hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13814 Báo cáo tổng kết, phân tích kết quả điều tra, thu thập thông tin vùng duyên hải Nam Trung Bộ Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13815 Báo cáo tổng kết, phân tích kết quả điều tra, thu thập thông tin vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13816 Nghiên cứu Chiến lược QLTHĐB của một số nước trên thế giới .doc Quyển 2013
13817 Nghiên cứu Chiến lược QLTHĐB của một số nước trong khu vực .doc Quyển 2013
13818 Nghiên cứu phân tích nội dung và khung Chiến lược QLTH ĐB của một số tổ chức phi Chính phủ .doc Quyển 2013
13819 Đề xuất khung Chiến lược QLTH ĐB của Việt Nam .doc Quyển 2013
13820 Báo cáo đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm từ các mô hình QLTHĐB của một số nước trên thế giới .doc Quyển 2013
13821 Báo cáo đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm từ các mô hình QLTHĐB của một số nước trong khu vực .doc Quyển 2013
13822 Báo cáo đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm từ các mô hình QLTHĐB của một số tổ chức phi chính phủ .doc Quyển 2013
13823 Báo cáo đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm từ các mô hình QLTHĐB đã triển khai tại Việt Nam .doc Quyển 2013
13824 Phân tích, nghiên cứu về phạm vi triển khai QLTHĐB .doc Quyển 2013
13825 Xác định phạm vi đới bờ ở Việt Nam triển khai QLTHĐB .doc Quyển 2013
13826 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13827 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13828 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13829 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13830 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13831 Đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vật vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13832 Đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vật vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13833 Đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vật vùng duyên hải Nam Trung Bộ Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13834 Đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vật vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13835 Đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vật vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13836 Đánh giá tiềm năng tài nguyên phi sinh vật vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13837 Đánh giá tiềm năng tài nguyên phi sinh vật vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13838 Đánh giá tiềm năng tài nguyên phi sinh vật vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13839 Đánh giá tiềm năng tài nguyên phi sinh vật vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13840 Đánh giá tiềm năng tài nguyên phi sinh vật vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13841 Đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên khác vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13842 Đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên khác vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13843 Đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên khác vùng duyên hải Nam Trung Bộ uyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13844 Đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên khác vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13845 Đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên khác vùng đồng bằng S.Cửu Long đồng bằng S.Cửu Long .doc Quyển 2013
13846 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13847 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13848 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13849 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng Đông Nam Bộ vùng Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13850 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13851 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13852 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13853 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13854 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13855 Phân tích, tổng hợp thông tin, tài liệu về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến mục tiêu QLTH vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13856 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ven biển vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13857 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ven biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13858 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13859 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ven biển vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13860 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13861 Đánh giá hiện trạng sử dụng, khai thác tài nguyên nước ven biển vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13862 Đánh giá hiện trạng sử dụng, khai thác tài nguyên nước ven biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13863 Đánh giá hiện trạng sử dụng, khai thác tài nguyên nước ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13864 Đánh giá hiện trạng sử dụng, khai thác tài nguyên nước ven biển vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13865 Đánh giá hiện trạng sử dụng, khai thác tài nguyên nước ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13866 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13867 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13868 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13869 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13870 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13871 Đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản, hải sản vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13872 Đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản, hải sản vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13873 Đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản, hải sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13874 Đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản, hải sản vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13875 Đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản, hải sản vùng đồng bằng S.Cửu Long đồng bằng S.Cửu Long .doc Quyển 2013
13876 Đánh giá hiện trạng khai thác và sản xuất muối ven biển vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13877 Đánh giá hiện trạng khai thác và sản xuất muối ven biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13878 Đánh giá hiện trạng khai thác và sản xuất muối ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13879 Đánh giá hiện trạng khai thác và sản xuất muối ven biển vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13880 Đánh giá hiện trạng khai thác và sản xuất muối ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13881 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng các dạng tài nguyên khác vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13882 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng các dạng tài nguyên khác vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13883 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng các dạng tài nguyên khác vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13884 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng các dạng tài nguyên khác vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13885 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng các dạng tài nguyên khác vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13886 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành công nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13887 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành công nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13888 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành công nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13889 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành công nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13890 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành công nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13891 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành nông-lâm-ngư nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ vùng duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13892 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành nông-lâm-ngư nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13893 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành nông-lâm-ngư nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13894 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành nông-lâm-ngư nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13895 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành nông-lâm-ngư nghiệp tới môi trường và tài nguyên đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13896 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành du lịch - dịch vụ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13897 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành du lịch - dịch vụ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13898 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành du lịch - dịch vụ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13899 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành du lịch - dịch vụ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13900 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành du lịch - dịch vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13901 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành khác vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13902 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành khác vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13903 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành khác vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13904 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành khác vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13905 Đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động của nhóm ngành khác vùng đồng bằng sông Cửu Long Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13906 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa do con người đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13907 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa do con người đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung B .doc Quyển 2013
13908 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa do con người đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13909 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa do con người đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13910 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa do con người đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13911 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa tự nhiên đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13912 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa tự nhiên đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13913 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa tự nhiên đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13914 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa tự nhiên đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13915 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro và các mối đe dọa tự nhiên đối với tài nguyên môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13916 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành công nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13917 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành công nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13918 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành công nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13919 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành công nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13920 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành công nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13921 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành nông-lâm-ngư nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13922 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành nông-lâm-ngư nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13923 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành nông-lâm-ngư nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13924 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành nông-lâm-ngư nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13925 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành nông-lâm-ngư nghiệp liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13926 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành du lịch - dịch vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13927 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành du lịch - dịch vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13928 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành du lịch - dịch vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13929 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành du lịch - dịch vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13930 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành du lịch - dịch vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13931 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành khác liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13932 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành khác liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13933 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành khác liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13934 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành khác liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13935 Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thể chế, chính sách nhóm các ngành khác liên quan đến tài nguyên và môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13936 Nghiên cứu và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách xã hội ở đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13937 Nghiên cứu và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách xã hội ở đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13938 Nghiên cứu và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách xã hội ở đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13939 Nghiên cứu và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách xã hội ở đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13940 Nghiên cứu và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách xã hội ở đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13941 Đánh giá các nguồn lực để triển khai QLTHĐB vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13942 Đánh giá các nguồn lực để triển khai QLTHĐB vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13943 Đánh giá các nguồn lực để triển khai QLTHĐB vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13944 Đánh giá các nguồn lực để triển khai QLTHĐB vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13945 Đánh giá các nguồn lực để triển khai QLTHĐB vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13946 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các ngành vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13947 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các ngành vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13948 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các ngành vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13949 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các ngành vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13950 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13951 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các địa phương, các vùng của vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13952 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các địa phương, các vùng của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13953 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các địa phương, các vùng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13954 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các địa phương, các vùng của vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13955 Xác định các vấn đề, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường đới bờ giữa các địa phương, các vùng của vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13956 Hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13957 Hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13958 Hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13959 Hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13960 Hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13961 Hệ thống kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và trên biển vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13962 Hệ thống kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và trên biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13963 Hệ thống kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và trên biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13964 Hệ thống kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và trên biển vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13965 Hệ thống kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và trên biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13966 Ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13967 Ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13968 Ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13969 Ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13970 Ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý tài nguyên và môi trường đới bờ vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13971 Hệ thống thông tin hỗ trợ cho quá trình thực hiện QLTHĐB ở Việt Nam của vùng duyên hải Bắc Bộ duyên hải Bắc Bộ .doc Quyển 2013
13972 Hệ thống thông tin hỗ trợ cho quá trình thực hiện QLTHĐB ở Việt Nam của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ duyên hải Bắc Trung Bộ .doc Quyển 2013
13973 Hệ thống thông tin hỗ trợ cho quá trình thực hiện QLTHĐB ở Việt Nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ .doc Quyển 2013
13974 Hệ thống thông tin hỗ trợ cho quá trình thực hiện QLTHĐB ở Việt Nam của vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ .doc Quyển 2013
13975 Hệ thống thông tin hỗ trợ cho quá trình thực hiện QLTHĐB ở Việt Nam của vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông Cửu Long .doc Quyển 2013
13976 Xây dựng báo cáo hiện trạng đới bờ .doc Quyển 2013
13977 Tổng hợp, xác định các cơ hội và thách thức trong QLTHĐB .doc Quyển 2013
13978 Phân tích, lựa chọn các vấn đề và lĩnh vực ưu tiên .doc Quyển 2013
13979 Đề xuất quan điểm và định hướng QLTH ĐB liên quan khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên đới bờ .doc Quyển 2013
13980 Đề xuất quan điểm và định hướng QLTH ĐB liên quan đến tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ .doc Quyển 2013
13981 Đề xuất quan điểm và định hướng QLTH ĐB liên quan đến thiên tai và sự cố môi trường .doc Quyển 2013
13982 Đề xuất quan điểm và định hướng QLTH ĐB liên quan đến hệ thống dự báo, cảnh báo về thiên tai và môi trường .doc Quyển 2013
13983 Đề xuất quan điểm và định hướng QLTH ĐB liên quan đến cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng .doc Quyển 2013
13984 Đề xuất quan điểm và định hướng QLTH ĐB liên quan an ninh, an toàn trên biển .doc Quyển 2013
13985 Đề xuất quan điểm và định hướng QLTH ĐB liên quan đến hợp tác quốc tế .doc Quyển 2013
13986 Xác định các quan điểm, mục tiêu và định hướng của Chiến lược .doc Quyển 2013
13987 Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp về cơ chế, chính sách .doc Quyển 2013
13988 Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp về khoa học và công nghệ .doc Quyển 2013
13989 Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp về tài chính, đầu tư .doc Quyển 2013
13990 Đề xuất các giải pháp về hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực thực hiện quản lý tổng hợp đới bờ .doc Quyển 2013
13991 Đề xuất các giải pháp về hợp tác quốc tế trong QLTHĐB .doc Quyển 2013
13992 Đề xuất các phương án thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược .doc Quyển 2013
13993 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính phục vụ việc thực hiện chiến lược .doc Quyển 2013
13994 Nghiên cứu đề xuất chế độ báo cáo, cơ chế giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược .doc Quyển 2013
13995 Dự thảo nội dung Chiến lược QLTHĐB Quốc gia .doc Quyển 2013
13996 Báo cáo cơ sở khoa học cho việc đề xuất khung Kế hoạch hành động QLTHĐB .doc Quyển 2013
13997 Xác định các nguyên tắc, mục tiêu và phạm vi của Kế hoạch hành động .doc Quyển 2013
13998 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng bộ tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường để đánh giá mức độ ưu tiên của các hành động .doc Quyển 2013
13999 Phân tích, đề xuất danh mục các hành động ưu tiên theo vùng .doc Quyển 2013
14000 Phân tích, đề xuất các hành động ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước do các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện .doc Quyển 2013
14001 Phân tích, đề xuất các hành động ưu tiên sử dụng kinh phí từ các nguồn khác .doc Quyển 2013
14002 Phân tích, đề xuất cơ chế phối hợp thực hiện kế hoạch hành động .doc Quyển 2013
14003 Phân tích, đề xuất cơ chế giám sát, đánh giá thực hiện .doc Quyển 2013
14004 Phân tích, đề xuất các biện pháp huy động các nguồn lực thực hiện .doc Quyển 2013
14005 Đề xuất các phương án thực hiện các hành động .doc Quyển 2013
14006 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính phục vụ việc thực hiện các hành động .doc Quyển 2013
14007 Nghiên cứu đề xuất chế độ báo cáo, cơ chế giám sát và đánh giá việc thực hiện các hành động .doc Quyển 2013
14008 Dự thảo nội dung Kế hoạch hành động QLTHĐB Quốc gia .doc Quyển 2013
14009 Tổng hợp, giải trình các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Chiến lược và Kế hoạch hành động về QLTHĐB Quốc gia (từ các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh/thành phố) .doc Quyển 2013
14010 Xây dựng bộ hồ sơ Chiến lược và Kế hoạch hành động QLTHĐB Quốc gia, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt (Tờ trình, báo cáo tóm tắt) .doc Quyển 2013
14011 Báo cáo tổng kết dự án (kèm Quyết định của dự án) .doc Quyển 2013
14012 Báo cáo tóm tắt .doc Quyển 2013
14013 Chiến lược QLTHĐB Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 .doc Quyển 2013
14014 Kế hoạch hành động .doc Quyển 2013