Tên dự án

Nghiên cứu, đề xuất việc Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41277

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (22)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
15044 Báo cáo tổng kết kết quả điều tra, khảo sát thực tế về thực trạng hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển .doc Quyển
15045 Thu thập tài liệu xây dựng dự án Quyển
15046 Thu thập tổng hợp thông tin, tài liệu về các điều ước quốc tế liên quan đến việc thực hiện ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển Quyển
15047 Tổng quan về các điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển .doc Quyển
15048 Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu và tình hình thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển ở Việt Nam .doc Quyển
15049 Báo cáo phân tích tình hình thực hiện các công ước quốc tế của Thái Lan trong tổ chức, giám sát, ứng phó và khắc phục hậu quả ô nhiễm do tràn dầu, rút ra bài học kinh nghiệm .doc Quyển
15050 Báo cáo phân tích tình hình thực hiện các công ước quốc tế của Campuchia trong tổ chức, giám sát, ứng phó và khắc phục hậu quả ô nhiễm do tràn dầu, rút ra bài học kinh nghiệm .doc Quyển
15051 Báo cáo năng lực, điều kiện và thực trạng hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển của Việt Nam làm cơ sở đề xuất tham gia các điều ước quốc tế .doc Quyển
15052 Nghiên cứu các thủ tục, trình tự liên quan đến đề xuất Việt Nam tham gia điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu .doc Quyển
15053 Đề xuất Việt Nam tham gia và lộ trình tham gia OPRC 1990 (Đề án) .doc Quyển
15054 Báo cáo tổng quan quá trình hình thành, nội dung của OPRC 1990 về chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối với ô nhiễm dầu .doc Quyển
15055 Đánh giá sự cần thiết, yêu cầu và mục đích, lợi ích quốc gia và những tác động về chính trị, kinh tế khi tham gia OPRC 1990 .doc Quyển
15056 Đánh giá quy định của OPRC 1990 so với Luật pháp và sự phù hợp với điều kiện của Việt Nam, khả năng áp dụng toàn bộ hay một phần của Công ước quốc tế OPRC 1990 .doc Quyển
15057 Đánh giá mức độ phù hợp về tổ chức, hoạt động của hệ thống giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục dầu tràn tại Việt Nam theo quy định của OPRC 1990 và đề xuất các giải pháp kiện toàn .doc Quyển
15058 Đánh giá mức độ phù hợp của OPRC 1990 so với các điều ước quốc tế khác liên quan đến ứng phó, giải quyết hậu quả ô nhiễm do tràn dầu mà Việt Nam đã tham gia .doc Quyển
15059 Nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ của OPRC 1990 đối với Việt Nam và ngược lại .doc Quyển
15060 Xây dựng dự thảo văn kiện đề xuất Việt Nam tham gia và lộ trình tham gia OPRC 1990 .doc Quyển
15061 Báo cáo tóm tắt .doc Quyển
15062 Báo cáo tổng kết dự án .doc Quyển
15063 Biên bản họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở 2011 Trang
15064 Biên bản hội đồng nghiệm thu cấp quản lý 2012 Trang
15065 Quyết định số 14/QĐ-TCBHĐVN ngày 23 tháng 01 năm 2013 về việc công nhận kết quả Dự án chuyên môn hoàn thành Dự án “Nghiên cứu, đề xuất việc Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu”. Trang