Tên dự án

Xây dựng và triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (18)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16437 Căn cứ pháp lý Căn cứ pháp lý
16438 Quyết định số 256 /QĐ-TCBHĐNV ngày 17/8/2020 Quyết định số 256 /QĐ-TCBHĐNV ngày 17/8/2020 Pdf; giấy 1
16439 Quyết định số 577/QĐ-TCBHDVN ngày 29/11/2018 Quyết định số 577/QĐ-TCBHDVN ngày 29/11/2018 Pdf; giấy 1
16440 Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu Pdf; giấy 1
16441 Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận Pdf; giấy 1
16442 Báo cáo hoàn thiện hồ sơ Báo cáo hoàn thiện hồ sơ Pdf 1
16443 Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số TCBHĐVN-TTBQG-01 Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số TCBHĐVN-TTBQG-01 Giấy 1
16444 Sản phẩm Sản phẩm
16445 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở Pdf; giấy 1
16446 Báo cáo nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm dữ liệu không gian trên Web Map Servive(WMS) Báo cáo nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm dữ liệu không gian trên Web Map Servive(WMS) Pdf; giấy 1
16447 Báo cáo nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm dữ liệu bằng thông tin thuộc tính bản đồ trên WMS Báo cáo nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm dữ liệu bằng thông tin thuộc tính bản đồ trên WMS Pdf; giấy 1
16448 Báo cáo nghiên cứu khả năng phân quyền và bảo mật truy cập tới các WMS Báo cáo nghiên cứu khả năng phân quyền và bảo mật truy cập tới các WMS Pdf; giấy 1
16449 Báo cáo nghiên cứu nội dung quản lý và xuất bản các dịch vụ bản đồ Báo cáo nghiên cứu nội dung quản lý và xuất bản các dịch vụ bản đồ Pdf; giấy 1
16450 Báo cáo nghiên cứu, phân tích chọn lọc các lớp dữ liệu phù hợp Báo cáo nghiên cứu, phân tích chọn lọc các lớp dữ liệu phù hợp Pdf; giấy 1
16451 Báo cáo quy trình xây dựng phần mềm Báo cáo quy trình xây dựng phần mềm Pdf; giấy 1
16452 Báo cáo tóm tắt Báo cáo tóm tắt Pdf; giấy 1
16453 Báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết Pdf; giấy 1
16454 Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên DVD 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *