Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 24-1-24.6: Mặt cắt địa chấn điển hình minh giải qua các mỏ (Lạc Đà Vàng, Bạch Hổ, Nam Rồng Đồi Mồi, Tê Giác Trắng, Cá Ngừ)

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu