Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 23.8: Biểu đồ tiềm năng sinh HC, trầm tích Miocen dưới bể Cửu Long; Biểu đồ phân loại vật chất hữu cơ trầm tích Miocen dưới bể Cửu Long

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu