Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 25: Hồ sơ cấu tạo (trích dẫn mặt cắt và bản đồ minh họa cho từng cấu tạo triển vọng)

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu