Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Dữ liệu dạng bản đồ

Thông tin chi tiết

CSDL an ninh biển

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

31

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu