Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ dữ liệu về các bãi mìn, tỷ lệ 1/25.000

Thông tin chi tiết

CSDL an ninh biển

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

2

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu