Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ độ sâu đáy biển

Thông tin chi tiết

Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

24

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1991-2001

File tài liệu

Liên kết dữ liệu