Tên tài liệu

Kết quả khai thác thừ nghiệm trên biển

Mô tả

Thiết kế cà áp dụng nghư cụ chọn lọc một số loại nghề khai thác hải sản

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt