Tên tài liệu

Kết quả điều tra khảo sát nguồn lợi cá vùng quần đảo trường sa

Mô tả

Khảo sát nguồn lợi cá vùng quần đảo Trường Sa

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt