Tên tài liệu

Báo cáo chuyến đi kết quản chuyển biến thử nghiệm khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu vàng

Mô tả

Ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền trung và Đông Nam Bộ

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt