Tên tài liệu

Báo cáo chuyến đi kết quả khai thác thử nghiệm câu vàng cá ngừ đại dương trên tàu BĐ 7199 TS

Mô tả

Kết quả khai thác thử nghiệm câu vàng cá ngừ đại dương trên tàu BĐ 7199 TS

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt