Tên tài liệu

Hiện trạng và diễn biến tài nguyên sinh vật hệ đầm phá Tam Giang- TTHue

Mô tả

Chuyên đề:
Hiện trạng và diễn
biến TNSV đầm phá Tam giang Cầu Hai Tthue

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt