Tên tài liệu

Hiện trang và diễn biến chất lượng môi trường hệ đầm phá Tam Giang - Cầu hai

Mô tả

Chuyên đề:
hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đầm phá Tam Giang - Cầu hai - TTH

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt