Tên tài liệu

Điều tra nghiên cứu quy hoạch baỏ vệ thổ cư, môi trường và khai thác tiềm năng nông ngư nghiệp khu vực Cửa Đại - Hội an

Mô tả

Báo cáo tổng kết
Điểu tra nghiên cứu quy hoạch khai thác nong ngư nghiệp

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt