Tên tài liệu

Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ

Mô tả

Tổng hợp điều kiện tự
nhiện và môi trường VBB

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt