Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con và một số yếu tố môi trường chính ở vùng ven biển đông tây nam bộ

Mô tả

Khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con và một số yếu tố môi trường chính ở vùng ven biển đông tây nam bộ

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt