Tên tài liệu

Đề tài Hợp tác nghiên cứu Việt - Trung về dự báo sóng biển và nước dâng do bão bằng phương pháp số

Mô tả

Dự báo sóng biển và nước dâng do bão bằng phương pháp số

Lĩnh vực

Thiên tai

Nguồn tài liệu

Bộ TN & MT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt