Tên tài liệu

Đánh giá tổng kết tài liệu điều tra cơ bản về DKTN&TN phi sinh vật biển nóng ven bờ Thừa Thiên Huế

Mô tả

Đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, thủy động lực, địa hình đáy biển, địa mạo, đặc điểm phân bố và dự báo triển vọng

Lĩnh vực

Tài nguyên biển

Nguồn tài liệu

Trung tâm địa chất khoáng sản biển

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet