Tên tài liệu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con ở vùng ven bờ Đông Tây Nam Bộ.

Mô tả

Tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới trứng cá - cá con
ấu trùng tôm - tôm con. Hiện trạng khai thác cá con và tôm con của một số loại nghề. Đề xuất các biện pháp bảo vệ
trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con ở vùng ven biển.

Lĩnh vực

Hai san

Nguồn tài liệu

Vien nghien cuu hai san

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet