Tên tài liệu

Đánh giá hiện trạng môi trường huyện đảo Phú Quý

Mô tả

Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội. Hiện trạng môi trường.

Lĩnh vực

Moi truong bien

Nguồn tài liệu

Phong tai chinh huyen dao phu quy

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet