Tên tài liệu

Đánh giá tổng quan tài nguyên và môi trường, đề xuất hướng giải quản lý hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam

Mô tả

Đánh giá tiềm năng, hoạt động kinh tế xã hội, chất lượng môi trường, định hướng quản lý đầm phá ven biển miền Trung

Lĩnh vực

Tài nguyên, môi trường

Nguồn tài liệu

Viện tài nguyên và môi trường biển

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet