Tên tài liệu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá-cá con và ấu trùng tôm-tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ.

Mô tả

Báo cáo chuyên đề:
Đánh giá hiện trạng
và đề xuất biện pháp bảo vệ Trứng cá, cá con và âu trùng ven bờ Đông tây nam Bộ

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt