Tên tài liệu

Đánh gái nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quanh đảo Trường Sa.

Mô tả

đánh giá nguồn lợi
SVB và môi trương

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt